Profil advokátní kanceláře

Občanské právo

 • věcná práva:
  • vlastnické právo (ochrana vlast. práv, sousedská práva, držba, vydržení)
  • spoluvlastnictví a společné jmění manželů (řešení spoluvlastnických sporů, převod spoluvlastnických podílů, předkupní právo spoluvlastníka, zrušení spoluvlastnictví dohodou, soudem; zajištění změn rozsahu společného jmění manželů - tj. rozšíření či zúžení stanoveného rozsahu SJM, vypořádání společného jmění manželů po rozvodu dohodou, soudem)
  • věcná břemena (vznik, zánik, úprava práv odpovídajících věcným břemenům)
  • zástavní práva (vznik, zánik, úprava práv a povinností plynoucích ze zástavního práva, uspokojení ze zástavy, podzástavní právo)
  • zadržovací právo (vznik, zánik, úprava práv a povinností osoby oprávněné ze zadržovacího práva, trestněprávní aspekty uplatnění zadržovacího práva)
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 • dědické právo a řízení (právní porady, zastupování v dědickém řízení, příprava návrhů dědických dohod, právní poradenství při pořizování závěti)
 • závazkové právo
  • vypracování a právní rozbory smluv pojmenovaných, nepojmenovaných i smíšených (tj. zejména kupních smluv, darovacích smluv, smluv o dílo, smluv o půjčce, nájemních smluv, podnájemních smluv, pojistných smluv, leasingových smluv, veškerých typů smluv o smlouvě budoucí, smluv o úschově, smluv o sdružení atd.)
  • vypracování a poradenství ohledně zajišťovacích instrumentů v občanském právu
  • soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek v občanskoprávním závazkovém styku