Profil advokátní kanceláře

Advokátní kancelář JUDr. Václava Luťchy je již zavedenou, dynamickou advokátní kanceláří se sídlem v centru Prahy.

Poskytuje právní služby v rozsahu celého právního řádu České republiky, Rakouské republiky a Spolkové republiky Německo především pak v oborech uvedených v rubrice Zaměření kanceláře. Svým klientům nabízíme osobní a bezprostřední přístup s důrazem na individuální aspekty každého případu a kompletní právní servis s individuálním přístupem dle přání a aktuálních potřeb klienta.

Krédem naší advokátní kanceláře je, v souladu se zákonem o advokacii, učinit pro klienta vše, co nám dovoluj právní řád České republiky a stavovské předpisy České advokátní komory.

Zájem a potřeby klientů jsou tak hlavním určujícím faktorem pro formu a rozsah spolupráce. Poskytování právních služeb může být v této souvislosti založeno na bázi řešení jednotlivých právních problémů tak i na permanentním poskytování právních služeb v co nejširším rozsahu a všech oblastech společenského života.

Naše advokátní kancelář poskytuje porady, konzultace, sepisy listin, smluv a podání, stanovisek, vyjádření, zastupování před soudy, státními orgány a institucemi a správu pohledávek, a to jak podnikatelům - obchodním společnostem, živnostníkům, tak i obcím, státním orgánům a občanům. Rovněž tak poskytujeme služby související s ukládáním a vydáváním depozit.

Cílem naší advokátní kanceláře je poskytovat všem svým klientům vysoce odbornou, zároveň však také rychlou, účinnou a komplexní právní pomoc. Při své práci proto máme k dispozici a hojně využíváme vedle běžných zdrojů právních předpisů, judikatury, komentářů a právních názorů a stanovisek též služeb komplexní elektronické databáze zahrnující pravidelně aktualizované obecně platné právních předpisy českého právního řádu, tj. právní předpisy ze Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv a Věstníků krajů, dále vyhlášky Hl. města Prahy a předpisy měst a obcí, právně významnou judikaturu, tj. nálezy a usnesení Ústavního soudu, rozhodnutí Nejvyššího soudu, rozhodnutí vrchních soudů, jakož i další právně významná rozhodnutí soudů nižších instancí a správních orgánů, odbornou literaturu, komentáře a stanoviska či důvodové zprávy k návrhům zákonů.

V rámci služeb, které poskytujeme našim klientům, zajišťujeme notářské služby, úzce spolupracujeme s danově-poradenskou firmou, soukromou exekutorskou firmou, detektivní kanceláří, s účetními firmami, realitními a geodetickými kancelářemi, zabezpečujeme pro své klienty oceňování nemovitostí, překlady, tlumočení a další nezbytné servisní činnosti.